Hjem » Om demokrati

Om demokrati

by Redaktør

Et bæredygtigt demokrati

Retsforbundet mener, at der er brug for en yderligere demokratisering af det danske folkestyre, så borgerne inddrages, bl.a. gennem flere folkeafstemninger. Det skal være langt mindre besværligt at etablere nye politiske partier og at opnå opstilling til valg, f.eks. til Folketinget, f.eks. igennem elektronisk indsamling af vælgererklæringer.

Vi ønsker et opgør med den fastlåste blokpolitik og magtmisbrug. Vi vil et folkestyre med selvbestemmelse og autonomi, præget af respektfulde og ligeværdige udvekslinger :

  • Et demokrati hvor de folkevalgte agerer efter deres overbevisning, og ikke efter partidisciplinen.
  • En regeringsform, hvor alle berettigede partier repræsenteres, kan stemme frit og markere sig i enkeltsager.
  • En styrkelse af borgernes retssikkerhed, datasikkerhed og ytringsfrihed – også på nettet.
  • En styrkelse af det internationale demokrati, i FN-regi.

Borgernes tryghed, retssikkerhed og lige rettigheder skal styrkes. Vi vil ikke lade os skræmme af terrortrusler til at undergrave frihedsrettighederne yderligere. Loven skal være lige for alle. Vi vil have de tilfældige administrative anholdelser, som er indført med terrorlovene, afskaffet – og vil udvide adgangen til fri proces og offentlig retshjælp.

Demokratiet udspiller sig i stadigt højere grad indenfor rammerne af de elektroniske medier og internettet. Det er samfundets opgave at sikre også de elektroniske rammer for de demokratiske udvekslinger. Staten skal samtidig sikre, at borgerne ikke får deres personlige forhold og data registreret, på en måde hvor uvedkommende kan skaffe sig adgang til dem og udnytte dem. Retsforbundet vil stoppe udviklingen mod overvågningsstaten, bekæmpe censur og stå fast på den enkeltes ytringsfrihed – også på nettet. Også når det bliver besværligt.

Retsforbundet ønsker at styrke det internationale demokrati og international omfordeling, igennem et styrket FN. FN bør gøres til en egentlig verdensmyndighed med alle nødvendige beføjelser til at opretholde og sikre fred i verden. FN skal kunne opkræve afgifter for udnyttelse af de globale ressourcer, f.eks. ved at lægge en international ressourceafgift på nationale ressourcer, så der opnås en langt mere retfærdig fordeling af ressourceværdierne.

Retsforbundet ønsker desuden en reform af medlemsdemokratiet i FN, således at princippet om “én stat – én stemme” kan udvides og fastholdes.


Se også