Hjem » Februar 2023

Februar 2023

by Kristoffer Knudsen
Februar 2023

Retsforbundets nyhedsbrev februar 2023

Kære læser.
Retsforbundets nyhedsbreve udsendes til vore medlemmer og til personer, der er registeret som modtagere af nyhedsbrevet.
Desuden til en række medier mv., som antages at ville holde sig orienterede. Og som er velkomne til at videreformidle de nyheder, som evt. findes relevante.

Retsforbundets samarbejder med ”Retsliberalt Forum”, hvis nyhedsbrev nr. 16 derfor er et tillæg til dette nyhedsbrev.
Tidligere numre kan ses på www.retsliberal.dk

”Arbejdsdelingen” mellem de to medier er således, at Retsforbundets Nyhedsbrev især beskæftiger sig med foreningsrelaterede forhold og at den indholdsmæssige side af sagen (debat, oplysning, politik, indlæg osv.) behandles i Retsliberalt Nyhedsbrev, der udkommer til en endnu videre kreds.

Almindelige oplysninger om kontakt, medlemskab, persondata mv.
Al kontakt vedr. ind- og udmeldelse, praktiske forhold og konkrete forslag mv. sker til Thorkil Sohn, Bildtsvej 26, 6950 Ringkøbing, mail: retsforbundet@mail.dk tlf. 2926-2307 eller 9749-5407.
Samme steds kan man framelde og tilmelde sig vedr. vore forsendelser.
I øvrigt er man velkommen til at kontakte alle i bestyrelsen og vore arbejdsgrupper.

Vi overholder alle persondataregler (GDPR) og opbevarer kun oplysninger, som er nødvendige af hensyn til foreningens virke (gælder medlemmer) og nødvendige kontaktoplysninger (gælder modtage af vore forsendelser)

Kontingent 100 kr. og evt. gaver kan indbetales på klausul MobilePay 468370 eller konto 8401-1133489.
Givere vil blive nævnt i nyhedsbrevene med navn og beløb, medmindre man i meddelelsesfeltet indføjer ordet ”ANONYM”

Vi har med tak modtaget flg. bidrag siden julenyhedsbrevet.
Anonym 400 kr. Thorbjørn Jørgensen 500 kr. Kr. Bendt Pedersen 50 kr. Sigurd Kristensen 100 kr. Magnus Bruun Knudsen 100 kr. Ulf Kobbernagel 500 kr. Karsten Kjeldsen 100 kr. Ole Petersen 800 kr. Brian Jaminson 100 kr. I alt 2.650 kr.

Tid til betaling af kontingent for 2023.
Nuværende og nye medlemmer bedes snarest belejligt indbetale kontingent 100 kr. på MobilePay 468370 eller konto 8401-1133489 (husk at anføre ”kontingent 23 og NAVN”
Se afkrydsning herunder, hvad din status er:
____ Du er medlem og HAR betalt kontingent for 2023.
_ __ Du er registeret som medlem og HAR IKKE betalt kontingent for 2023.
__x__Du er noteret som modtager af nyhedsbrevet og SKAL IKKE betale kontingent. Ønsker du at overgå til medlemskab, registreres det automatisk, hvis du indbetaler kontingent.

Ib Christensen er død d. 3. jan. 2023.
Du kan læse en nekrolog i det vedhæftede retsliberale nyhedsbrev.
Herunder bringes alene teksten fra det modtagne takkekort efter bisættelsen 12. jan. 2023.

Kære alle i Retsforbundet.
Tusind tak for opmærksomheden ved vores fars, Ib Christensens bisættelse. Samt tak til dem, der deltog. Mange tak for det flotte ”E”, der var lavet i blomster.
Kærlig hilsen fra Ibs døtre Anette og Vibeke

Vi gør status – hvor er vi?
REVITALISERING.
Det er ikke nogen hemmelighed, at Retsforbundet i årevis har ført en hensygnende tilværelse og for godt et år siden til sidst ”stod med det ene ben i graven”. Det fik den tilbageværende lille kreds af aktive til at starte en revitalisering, der – nøgternt set – virkede håbløs. Drivkraften var hovedsagelig en pligtfølelse overfor ideen om ret og frihed, som den er formuleret i georgismen og retsliberalismen. Denne ide er der ikke andre, der forfægter, trods en vrimmel af politiske partier og meninger.
Hvad gjorde vi så?
Vi opgav indtil videre ”partidrømmen” som værende urealistisk og omdannede Retsforbundet til en forening, der arbejder for udbredelsen af tankerne gennem debat, oplysning, agitation mv. Det krævede en ny forenklet organisation og nye vedtægter. Vi fastsatte et lav kontingent (100 kr. pr. år) og besluttede, at det er helt OK at være medlem af andre partier og at arbejde i andre politiske sammenhænge samtidigt med at man er medlem af foreningen Retsforbundet. Det svarer stort set til den måde, Retsforbundet arbejde på i begyndelsen fra stiftelsen i 1919.
Der blev valgt en ny bestyrelse med flere medlemmer og vi startede arbejdet med at søge fornyet opbakning blandt ”gamle kendinge”.
Medlemstallet er øget fra 50 til 90. Og vi har samtidigt formået at opbygge en liste over ”interesserede” på over 200 personer, som – hvis de ønsker det – let kan melde sig ind.
Men vi har nu stort set nået det potentiale, der er for medlemskab blandt ”gamle retsstatsfolk” og sympatisører.
Derfor er næste skridt udsendelsen af en hvervepjece vidt og bred i offentligheden – med de kræfter, vi nu har.
Vi må så se, hvad det fører med sig. Det er knald eller fald.

ØKONOMI.
Vore menneskelige resurser er få og små. Men heldigvis er der lidt på kistebunden. Og det var nok også med til at give lidt håb til os, der forsøger en revitalisering.
Dedikerede retsstatsfolk har i tidens løb doneret og testamentet penge til sagen. Disse midler var bundet i fonde med selvstændige bestyrelser. Med disse bestyrelsers og Civilstyrelsens godkendelse er fondene nu opløst og midlerne overført til Retsforbundet.
Retsforbundet har dog indbygget en frivillig ”forbrugs-begrænsnings-klasul” i vedtægterne, så beløbet bogføres som bunden egenkapital, der skal strækkes over 20 år og ikke ”ødsles væk”. Så hvis det igangværende forsøg på genoplivning af Retsforbundet kikser, så er der midler, hvis der senere kommer nye og unge folk, der vil forsøge igen.
Det første regnskab efter at vi har lagt roret om udviser et underskud på ca. 26. t. kr. og den frie egenkapital er væk. Foreningen er holdt i live ved privat långivning.
Det lyder jo slemt. Men det er ikke så galt, som det lyder. Det er nemlig iht. budgettet, da der først i regnskabsåret 2023 tages hul på de ret betydelige midler, der nu er til rådighed.

Generalforsamling med forudgående offentligt møde.
Der afholdes generalforsamling lørdag d. 22. april 2023 kl. 11.00-ca. 16 på Askov Højskole, Maltvej 1, 6600 Vejen.

Før generalforsamlingen er der kl. 11.00 forudgående møde med indlæg ved Lars Bækgaard og Thorkil Sohn. Der er lejlighed til spørgsmål, kommentarer og samtale.
Lars Bækgaard: Hvad stiller vi op med livsgrundlaget?
I oplægget vil Lars komme ind på menneskers relationer til livsgrundlaget og dets økonomiske værdi samt forskellige metoder til at sikre alle menneskers ligeret hertil.
Lars er tidligere lektor på danske universiteter og var i mange år medlem af partiet Retsforbundet.
Thorkil Sohn: Fremtiden for georgismen i Danmark.
I oplægget vil Thorkil fortælle om Retsforbundet og Retsliberalt Forums virke og forsøg på at puste liv i den rygende væge. Og hvad der sker, hvis den slukkes.
Thorkil Sohn er tidl. efterskoleforstander.

Herefter er der frokost kl. 12.30 – ca. 13.00
Der er offentlig adgang til denne del af mødet uden tilmelding. Ønsker du efterfølgende at deltage i frokosten (pris 150 kr.) bedes du forudbetale senest 7. april på MobilePay 468370 eller konto 8401-1133489 (angiv venligst, at det er betaling for ”frokost”).

Herefter fortsættes med GENERALFORSAMLING (kun for medlemmer).

Der er flg. foreløbige dagsorden iht. vedtægterne:
1) Bestyrelsens beretning
2) Regnskab for perioden 1.7.-31.12.2022 (vedhæftet særskilt).
3) Valg af bestyrelse (max. 15 personer – alle nuværende er på valg).
4) Valg af revision for et år ad gangen.
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af evt. indkomne forslag (frist dagen før møde – meddeles til Thorkil Sohn, se kontaktoplysninger).
7) Evt.
Efter generalforsamlingen afsluttes med kaffe.

Prisen for deltagelse i generalforsamling inkl. forudgående møde, frokost og kaffe er 200 kr., som bedes forudbetalt senest 7. april på MobilePay 468370 eller konto 8401-1133489 (angiv venligst, at det er betaling for ”generalforsamling”). Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter at kontingent 2023 ER betalt og at der er forudbetalt for selve generalforsamlingen.

Bestyrelse og organisation.
Forretningsudvalget:
Formand Jørgen Ganshorn, mail: ganshorn@hotmail.dk
Næstformand Sigurd Kristensen, mail: snaresvej@gmail.com
Kasserer/Sekretær Thorkil Sohn, mail: thorkil.sohn@mail.dk
Øvrige medlemmer:
Poul Gerhardt Kristiansen, mail: poulgerhardck@gmail.com
Vagn Christensen, mail: vagn@rava.dk
Lars Wolf, mail: larswolf@gmail.com
Leif G. Andreasen, mail: leifgeorgandreasen@gmail.com
Brian Jaminson, mail: bjaminson@mail.tele.dk
Birgit Skovmand, mail: skovmand_lassen@mail.dk
Martin Sørensen, mail: gammelfjols@gmail.com

Desuden er der nedsat følgende arbejdsgrupper:
Facebook: Poul Gerhardt Kristiansen, poulgerhardck@gmail.com
Hjemmeside: Birgit Skovmand, skovmand_lassen@mail.dk og Jørgen Ganshorn, ganshorn@hotmail.dk
Redaktion ”Ret og Frihed”: Leif G. Andreasen, leifgeorgandreasen@gmail.com og Jørgen Ganshorn, ganshorn@hotmail.dk
Økonomirådgivningsgruppe: Per Møller Andersen, mail: pma@grundskyld.dk, Ib Strømberg-Hansen, mail: ib3000dk@icloud.com og Thorkil Sohn, mail: thorkil.sohn@mail.dk

Lokalgrupper:
Der er oprettet fire lokalgrupper, hvor vi har flest tilknyttede:
Lokalgruppe Sydvestjylland: Vagn Christensen, vagn@rava.dk
Lokalgruppe Nordjylland: Birgit Skovmand, skovmand_lassen@mail.dk
Lokalgruppe Fyn: Brian Jaminson, bjaminson@mail.tele.dk
Lokalgruppe København: Ove Thuen, ove.thuen@privat.dk
Kontaktpersonerne vil tage kontakt med tilknyttede i området med henblik på at aftale nærmere om, hvorledes et evt. arbejde kan gribes an.

Med venlig hilsen
Retsforbundet.

Se også