Retsforbundets ideprogram

Hjem » Retsforbundets ideprogram

RETSFORBUNDET hviler på følgende grundsætninger:

 • Enhver har ret til personlig frihed inden for den grænse, hvor andres ret ikke krænkes.
 • Alle borgere har ligeret i økonomisk og politisk henseende.
 • Det er statens opgave at sikre borgernes frihed og ligeret, at afveje den enkelte borgers ret over for fællesskabets ret og at løse de naturlige fællesopgaver.
 • Samfundets styre varetages af folkevalgte repræsentanter, valgt i overensstemmelse med en valglov, der giver alle myndige borgere lige mulighed for indflydelse.

1 Personlig frihed

 • Den enkelte borger har ret til frit at ordne sin levevis og udtrykke sig under enhver form, dog med
  ansvar for retskrænkelse mod andre.
 • Alle myndige borgere bærer det fulde ansvar for deres handlinger. Optræder de i fællesskab, bærer
  de ansvaret solidarisk.
 • Enhver har ret til ved testamente at bestemme over sine efterladenskaber, for så vidt påhvilende
  forsørgerpligt ikke derved krænkes.
 • Det er forældrenes og hjemmenes ret og pligt at sørge for deres børns underhold, opdragelse og
  undervisning. Forældrene har ret til frit at vælge undervisningsform.
 • Trosfrihed er en menneskeret, men ingen må ved sin religionsudøvelse krænke andre. Ingen
  trosretning kan få særlig statsanerkendelse eller statsstøtte.
 • Alle borgere er berettiget til gennem foreninger og organisationer at virke for fælles interesser, for
  så vidt trediepart ret ikke derved krænkes.
 • Ingen kan forpligtes til medlemsskab af nogen forening eller organisation.
 • Alle borgere har frihed til, enkeltvis eller i fællesskab, at indgå aftaler, herunder aftaler om arbejdsog ansættelsesforhold samt lønvilkår, når andres ret ikke derved krænkes.
 • Ingen kan tvinges til personlig tjenesteydelse over for det offentlige.
 • Enhver har ret til at færdes og opholde sig på vore strande.

2 Lige ret

2.1 Økonomisk

 • Enhver er retmæssig ejer af det fulde udbytte af sit eget arbejde og råder frit derover, når han har betalt sin andel af retsstatens fællesudgifter.
 • Alle har lige ret til naturens rigdomskilder og til de værdier, der opstår gennem samfundets udvikling og som følgelig ikke skyldes enkelte personers indsats.
 • Den enkelte jordejer må holde de øvrige borgere skadesløse ved at forrente det af ejeren ufortjente element i jordens værdi som skyld til samfundet.
 • Enhver har ret til fri erhvervsudøvelse, herunder også handel med udlandet.
 • Adgang til uddannelse må stå åben for enhver.
 • Varigt handicappede og kronisk syge sikres betryggende forsorg og adgang til revalidering.

2.2 Politisk

 • Enhver borger har ret til med ikke-retsstridige midler at virke for gennemførelsen af den samfundsorden, som er i overensstemmelse med hans overbevisning.
 • Alle myndige borgere har stemmeret til folketinget og de kommunale råd, og de forskellige anskuelser i befolkningen sikres her ligelig repræsentation i forhold til deres tilslutning.
 • Ingen kan mod sin vilje forpligtes til under nogen form at yde bidrag til partipolitisk virksomhed.
 • Alle anskuelser skal i rimeligt omfang frit kunne udtrykkes i radio og TV.

3 Statens opgaver

3.1 Forhold til udlandet

 • Retsstatens udenrigspolitik bygges på ønsket om et mellemfolkeligt samarbejde i overensstemmelse med ånden i dette program.
 • Det er statens opgave at arbejde for en international retsorden og denne sikring ved en verdensmyndighed med de nødvendige beføjelser og magtmidler.
 • Et forsvar med de for den offentlige sikkerhed nødvendige frivillige styrker opretholdes.
 • Staten kan indgå aftaler med andre lande til løsning af regionale opgaver og varetagelse af fællesanliggender.

3.2 Retsvæsen

 • Det er statens opgave at værne den enkelte borgers ret og sikkerhed.
 • Gratis retspleje ydes i alle tvistemålssager, der ikke af domstolene stemples som unødig retstrætte.
 • Staten varetager danske borgeres retslige anliggender i udlandet.
 • Retsvæsenets opgaver er dels så vidt muligt at få retsbryderen til at erstatte forvoldt skade og dels ved hensigtsmæssige foranstaltninger at få retsbryderen til at afstå fra nye retsbrud.
 • Domstole og politi kan ikke henhøre under samme ministerium.
 • Alle embeder ved domstolene og i den offentlige forvaltning besættes efter kvalifikationer.
 • Embedsmændenes ansvar og uafhængighed i deres embedsførelse fastlægges ved lov og sikres gennem ansættelsesvilkår, der ligeledes fastsættes ved lov.

3.3 Finansvæsen

 • Det er statens opgave at sørge for, at samfundets pengevæsen indrettes således, at udstedelse af omsætningsmidler hverken skaber inflation eller deflation.
 • Statens budgetter fastlægges i finansloven.
 • Statens driftsudgifter må ikke finansieres ved lån.
 • Staten sikrer opkrævning af den natur- og samfundsskabte jordrente som grundskyld til det offentlige.
 • Staten sørger for matrikulering og vurdering af al jord.

3.4 Erhvervslivet

 • Al erhvervsudøvelse skal ske i frihed under den frie konkurrences vilkår og må ikke indskrænkes eller påvirkes af det offentlige.
 • Alle aftaler, der vil føre til begrænsning af det frie marked, er forbudt.
 • Staten træffer de fornødne foranstaltninger til sikring af borgernes økonomiske ligeret, hvor denne måtte trues af monopoldannelser.

3.5 Offentlige virksomheder og planlægning

 • Offentlige virksomheder må kun drives, hvor de varetager naturlige fællesopgaver. Det samme gælder eneretsbevillinger til private virksomheder.
 • Virksomheder, der drives af det offentlige eller ved eneretsbevilling, skal hvile i sig selv, og det er en offentlig opgave at kontrollere, at der ikke afkræves forbrugerne nogen monopoliseret overpris.
 • Planlægning, etablering og vedligeholdelse af de anlæg, som er nødvendige for en sikker og hensigtsmæssig afvikling af trafikken, er en offentlig opgave.
 • Det offentlige kan til lands- og byplanmæssige formål foretage generelle rådighedsindskrænkninger i anvendelsen af jorden. Ved ekspropriation ydes fuld erstatning.

3.6 Sundhedsvæsen

 • Det offentlige sørger for de nødvendige sundhedsforanstaltninger, herunder hospitaler og plejeinstitutioner.

3.7 Forsorg

 • En tryghedsforsikring, der omfatter ansvar, invaliditet, syge-, enke- og alderdomsforsørgelse, er lovpligtig.
 • Staten sikrer forsorgen for varigt handicappede og kronisk syge samt andre, der er ude af stand til at klare tilværelsen for sig og sine.
 • Staten opretholder de nødvendige institutioner til forvaring og resocialisering af kriminelle.
 • Det offentlige skal gribe ind, hvor børns ret krænkes ved vanrøgt.

3.8 Uddannelse og forskning

 • Staten foreskriver de nødvendige foranstaltninger til sikring af almen undervisning. Offentlige og private skoler stilles økonomisk lige.
 • Det offentlige sørger for de nødvendige undervisningsinstitutioner og drager omsorg for de nødvendige lånemuligheder til videre uddannelse.
 • Det er statens opgave at sikre gennemførelsen af den forskning, som er nødvendig til løsning af retsstatens fællesopgaver.

3.9 Kulturlivet

 • Al kulturel udfoldelse skal ske i frihed og må ikke indskrænkes eller påvirkes ved censur eller offentlig støtte.
 • Det er statens opgave at sikre naturområder og kulturværdier af værdi for eftertiden samt at sikre adgangen hertil.

4 Folkestyret

 • Den lovgivende magt er hos folketinget, der vælges ved almindelige, hemmelige og direkte valg.
 • Hele landet er een valgkreds.
 • Folketinget vælger regeringen, som varetager statsforvaltningen under ansvar over for tinget.
 • Den dømmende magt er hos domstolene, for hvilke love og forordningers overensstemmelse med grundloven kan indbringes.
 • Folkeafstemning skal finde sted ved forfatningsændringer og kan tillige finde sted ved andre lovgivningsspørgsmål, når et i grundloven fastsat antal folketingsmedlemmer eller vælgere forlanger det.
 • De nærmere regler for samfundets styreform fastsættes i grundloven, der skal sikre en betryggende adskillelse af den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.
 • Det lokale selvstyre varetages af regionale og kommunale råd, udgået af direkte valg.