Hjem » Marts 2023

Marts 2023

by Kristoffer Knudsen
Marts 2023

Retsforbundets nyhedsbrev marts 2023

Kære læser.

Retsforbundets nyhedsbreve udsendes til vore medlemmer og til personer, der er registeret som modtagere af nyhedsbrevet. Desuden til en række medier mv., som antages at ville holde sig orienterede. Og som er velkomne til at videreformidle de nyheder, som evt. findes relevante. Retsforbundets samarbejder med ”Retsliberalt Forum”. Klik derfor gerne ind på

www.retsliberal.dk – som især beskæftiger sig med den indholdsmæssige side af sagen (debat, oplysning, politik, indlæg osv.) Det undersøges for tiden, om der er fordele ved at slå Retsliberalt Forums Nyhedsbreve sammen med Retsforbundets.

Tid til betaling af kontingent for 2023.

Nuværende og nye medlemmer bedes snarest belejligt indbetale kontingent 100 kr. på MobilePay 468370 eller konto 8401-1133489 (husk at anføre ”kontingent 23 og NAVN”

Se afkrydsning herunder, hvad din personlige status er, idet mailudsendelse sorteres i nedenstående grupper.

____ Du er medlem og HAR betalt kontingent for 2023.

____ Du er registeret som medlem og HAR IKKE betalt kontingent for 2023.

__x__Du er noteret som modtager af nyhedsbrevet og SKAL IKKE betale kontingent. Ønsker du at overgå til medlemskab, registreres det automatisk, hvis du indbetaler kontingent.

Offentligt møde og efterfølgende generalforsamling. Bemærk betalings- og tilmeldingsfrist 7. april

Der afholdes generalforsamling lørdag d. 22. april 2023 kl. 11.00-ca. 16 på Askov Højskole, Maltvej 1, 6600 Vejen.

Før generalforsamlingen er der kl. 11.00 forudgående møde med indlæg ved Lars Bækgaard og Thorkil Sohn. Der er lejlighed til spørgsmål, kommentarer og samtale.

Lars Bækgaard: Hvad stiller vi op med livsgrundlaget?

I oplægget vil Lars komme ind på menneskers relationer til livsgrundlaget og dets økonomiske værdi samt forskellige metoder til at sikre alle menneskers ligeret hertil.

Lars er tidligere lektor på danske universiteter og var i mange år medlem af partiet Retsforbundet.

Thorkil Sohn: Fremtiden for georgismen i Danmark.

I oplægget vil Thorkil fortælle om Retsforbundet og Retsliberalt Forums virke og forsøg på at puste liv i den rygende væge. Og hvad der sker, hvis den slukkes.

Thorkil Sohn er tidl. efterskoleforstander.

Herefter er der frokost kl. 12.30 – ca. 13.00

Der er offentlig adgang til denne første del af mødet uden tilmelding. Ønsker du efterfølgende at deltage i frokosten (pris 150 kr.) bedes du forudbetale senest 7. aprilMobilePay 468370 eller konto 8401-1133489 (angiv venligst, at det er betaling for ”frokost”).

Herefter fortsættes med GENERALFORSAMLING (kun for medlemmer).

Der er flg. foreløbige dagsorden iht. vedtægterne:

1) Bestyrelsens beretning

2) Regnskab for perioden 1.7.-31.12.2022 (vedhæftet særskilt).

3) Valg af bestyrelse (max. 15 personer – alle nuværende er på valg).

4) Valg af revision for et år ad gangen.

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af evt. indkomne forslag (frist dagen før møde – meddeles til Thorkil Sohn, se kontaktoplysninger).

Allerede indkommet: Forslag om forhandling med Retsliberalt Forum om sammenlægning af Retsliberalt Forums Nyhedsbrev med Retsforbundets Nyhedsbrev, herunder tidsskriftets evt. nye titel.

7) Evt.

Efter generalforsamlingen afsluttes med kaffe.

Prisen for deltagelse i generalforsamling inkl. forudgående møde, frokost og kaffe er 200 kr., som bedes forudbetalt senest 7. aprilMobilePay 468370 eller konto 8401-1133489 (angiv venligst, at det er betaling for ”generalforsamling”). Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter at kontingent 2023 ER betalt og at der er forudbetalt for selve generalforsamlingen.

Almindelige oplysninger om kontakt, medlemskab, persondata mv.

Al kontakt vedr. ind- og udmeldelse, praktiske forhold og konkrete forslag mv. sker til Thorkil Sohn, Bildtsvej 26, 6950 Ringkøbing, mail: retsforbundet@mail.dk tlf. 2926-2307 eller 9749-5407.

Samme steds kan man framelde og tilmelde sig vedr. vore forsendelser.

I øvrigt er man velkommen til at kontakte alle i bestyrelsen og vore arbejdsgrupper.

Vi overholder alle persondataregler (GDPR) og opbevarer kun oplysninger, som er nødvendige af hensyn til foreningens virke (gælder medlemmer) og nødvendige kontaktoplysninger (gælder modtagere af vore forsendelser)

Kontingent 100 kr. og evt. gaver kan indbetales på klausul MobilePay 468370 eller konto 8401-1133489.

Givere vil blive nævnt i nyhedsbrevene med navn og beløb, medmindre man i meddelelsesfeltet indføjer ordet ”ANONYM”

Vi har med tak modtaget flg. bidrag siden nyhedsbrevet i februar.

Kim Holm 200 kr., Jens Chr. Christiansen 200 kr., Birgit Skovmand 100 kr., Dines Bjørner 400 kr., Jørgen Lybecker Slot 300 kr., Poul Gerhard Kristiansen 1.800 kr. Anonym 9 kr., Erik Chr. Ravn 100 kr., Orla Krogh 100 kr. I alt 3.209 kr.

Efterlysning.

Vi søger en pålidelig og kyndig person med interesser for Retsforbundets sag, som kan påtage sig at holde vores hjemmeside vedlige mod refusion af udgifter og et ganske beskedent honorar, som kan rummes indenfor budgettet.

Bestyrelsen.

Forretningsudvalget:

Formand Jørgen Ganshorn, mail: ganshorn@hotmail.dk

Næstformand Sigurd Kristensen, mail: snaresvej@gmail.com

Kasserer/Sekretær Thorkil Sohn, mail: thorkil.sohn@mail.dk

Øvrige medlemmer:

Poul Gerhardt Kristiansen, mail: poulgerhardck@gmail.com

Vagn Christensen, mail: vagn@rava.dk

Lars Wolf, mail: larswolf@gmail.com

Leif G. Andreasen, mail: leifgeorgandreasen@gmail.com

Brian Jaminson, mail: bjaminson@mail.tele.dk

Birgit Skovmand, mail: skovmand_lassen@mail.dk

Martin Sørensen, mail: gammelfjols@gmail.com

Siden sidst (og fremtiden).

Der er afholdt bestyrelsesmøde hos formanden arkitekt Jørgen Ganshorn lørdag d. 4. marts og der kan meddeles hovedpunkter.

Økonomi: Regnskab for perioden 1.7.2022 til 31.12.2022 blev godkendt. Det er kun for ½ år, idet Retsforbundet iht. de nye vedtægter overgår til regnskabsår som kalenderåret. Regnskabet udviser et underskud på ca. 26. t. kr. og den frie egenkapital er væk. Foreningen er holdt i live ved privat långivning. Det lyder jo slemt. Men det er ikke så galt, som det lyder. Det er nemlig først i regnskabsåret 2023 tages hul på den bundne egenkapital, som kan overføres til driften med 1/20 hvert år.

Budget for 2023 vedtoges.

Budget og regnskab er vedhæftet.

Den kommende generalforsamling med forudgående offentligt møde planlagdes.

Mulige udgivelser: Fire forskellige skriverier, som har med vores sag at gøre, blev drøftet:

1) Fhv. sognepræst Ole Petersen er i gang med at lægge sidste hånd på oversættelse af en Henry-George-biografi.

2) Afdøde skoleinspektør Peter Ussing efterlod sig et næsten færdigt manuskript om Retsforbundets historie med bidrag af ham selv og andre. Det søges færdigredigeret.

3) Retsforbundets kasserer Thorkil Sohn planlægger at skrive en redigeret, moderniseret og forkortet udgave af ”Arbejdets Kår” af Henry George.

4) Retsforbundet er i besiddelse en kommenteret udgivelse (ved afdøde skovfoged Ejnar Pedersen) af Severin Christensens ”Retsstaten”. Severin Christensen var læge og moralfilosof og hans tanker var en hovedinspirationskilde til oprettelsen af Retsforbundet.

Bestyrelsen er positivt indstillet på at bidrage til udgivelse af disse værker, så de kan erhverves af interesserede. I givet fald påtænkes ”print on demand” – en metode til udgivelse af bøger, så der kun trykkes eksemplarer, når der er købere. En billig og ret risikofri metode.

Hjemmesiden: Vi har problemer med vores hjemmeside. Der er ikke råd til at fortsætte med det firma, som har skabt hjemmesiden. Vi skal have fundet en billigere løsning og l efterlyses en person, som kan varetage redigeringen.

Hvervepjece: Revitaliseringen af Retsforbundet har indtil nu stort set indskrænket sig til at opspore gamle medlemmer og kendinge, som i forvejen kunne formodes at have interesse for sagen. Dette potentiale er nu stort set udtømt. Der forelå udkast til en dobbeltsidet A-4 hvervepjece til udbredelse i offentligheden, især vi mail, sociale medier mv., men også som trykt. Denne hvervepjece forventes færdig til generalforsamlingen og vil være vedhæftet det næste nyhedsbrev.

Se også